Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 483 felietony.

część światła

Doszło dziew­cze do siebie, po wodę nie chodziło, a i krew z głowy przes­tała płynąć.
Zab­rała śpiew ptaków ale wzrok zostawiła.
Poszło niepew­nie zno­wu, bo wo­da w do­mu pot­rze­ba nig­dzie się nie oglądąjąc.

Pan dziedzic [...] — czytaj całość

felieton • przedwczoraj, 09:15

część chwalebna

I tym ra­zem szło dziew­cze po wodę zaw­sze z nadzieją że uj­rzy wzrok pa­na dzie­dzi­ca a on się zat­rzy­ma i wreszcie łas­ka­wie rzu­ci kość dla brud­nej dziew­czy­ny lub ka­wałek chleba.

Ale pa­nu dziedzicowi [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 21 lutego 2017, 12:31

część smutna

I tym ra­zem dziew­czę poszło po wodę ale pa­na dzie­dzi­ca nig­dzie nie było. Może i po­ra zbyt późna bo słońce opa­dało os­tatnim tchnieniem a w od­da­li koszu­la pa­na dzie­dzi­ca fa­lowała na wiet­rze i głos jak­by jękli­wy ni to krzyk­li­wy z da­la dało się usłyszeć. 

felieton • 19 lutego 2017, 22:34

Na co te dyplomy

Wszys­cy os­tatnio z prze­rażeniem, uwagą lub śmie­chem oglądają poczy­nania nieja­kiego Ar­ka­diu­sza Ł. co to trzy kla­sy szkoły skończył a ma majątek, który nie jed­ne­go bis­nesme­na sta­wia na no­gi i łapie za serce. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 18 lutego 2017, 10:55

Smok(g)? nie pochodzi z Krakowa

Jak sta­tys­ty­ki wska­zują i os­tatnie do­niesienia: bar­dzo głośno zro­bilo sie wokół smo­gu, ale ludzie zaw­sze pa­lili by­le czym bo ta­ka oto pol­ska na­tura. Z za­cieka­wieniem i z roz­ba­wieniem słyszę jak urzędni­cy i [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 17 lutego 2017, 10:04

paździerzowe kamienie

paździerz gdy się po­dep­cze, brnąc w pierdolamento
zaczy­na wy­gady­wać głup­stwa dla pot­wier­dze­nia racji.
Widziałem tu taką, która dla jaj
mówiła że księża chodzą w sukienkach
a była też ta­ka, co stwier­dziła iż jest hostią
z półob­ro­tu... , in­na ka­zała przed sobą klęczeć... itd. itp.
no Q... ja się zas­ta­nawiam, czym paździerz nie jest 
gdy pisze jak umie

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

felieton
zebrał 10 fiszek • 16 lutego 2017, 12:17

wyrwano

... wyr­wa­no kar­tki z kon­tek­stu, ułożono sce­nariusz, nie chciał się trzy­mać całości. Skle­jono, zasznu­rowa­no bor­dową wstążką. Nie wszys­tkie chciały się skle­jać, układać. Ale przy­mus jest dob­rym bu­dul­cem nie trwo­ni cza­su na niuan­se a broń boże na oso­bis­te wrażenie. Zma­sak­ro­wano czyjś pamiętnik. 

felieton • 16 lutego 2017, 11:56

Desperacjo

... nie pozwól des­pe­rac­ko zdzierać pod­logę, nie pozwól trzas­kać naczyń, bić dzieci po twarzach,
Łat­wo stra­cić głowę bijąc, waląc w mur głupo­ty, obłudy, śle­poty. Nie oszczędzaj mnie, za­bierz twarz, oszpeć, znieważaj, po­niżaj i dep­cz, mie­szaj z błotem, a nie po­kazuj że mam jeszcze ro­zum, je­dyne co mi zos­tało po przodkach. 

felieton • 15 lutego 2017, 18:02

Życie codzienne....

Każde­go dnia budzi­my i próbu­jemy nap­ra­wić swo­je życie.... 

felieton
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2017, 18:45

Co było jest za nami....

23 la­ta te­mu jeszcze w pieluchy ro­biłem a te­raz chodzę,pra­cuje i uczę się życia.... 

felieton • 31 stycznia 2017, 21:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 05:10one drop for all sko­men­to­wał tek­st Jedynie cier­pli­wość trzy­ma niektórych [...]

dzisiaj, 02:22Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st W tłus­ty czwar­tek to [...]

dzisiaj, 02:19Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Poezja bez ry­mu jest [...]

dzisiaj, 01:01skorek sko­men­to­wał tek­st Na Bud­dystę

dzisiaj, 00:51Cris sko­men­to­wał tek­st wypełniasz ser­ce

dzisiaj, 00:50Cris sko­men­to­wał tek­st Nadzieja ma gest Two­jego [...]

dzisiaj, 00:39Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Nadchodzi cza­sami mo­ment gdy [...]

dzisiaj, 00:36Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Jakże sta­re de­cyz­je od­bi­jają [...]

dzisiaj, 00:33Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Masz wątpli­wości? Nie wiesz co [...]

dzisiaj, 00:10Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Sprowokuję Cię, spraw­dzę Cię. Tyl­ko tak [...]