Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 540 felietonów.

Polsko dokąd pójdziemy 2

W Pol­sce, można po­wie­dzieć, że pa­nuje us­trój ne­potyczno - ko­lesiow­ski i do pew­ne­go mo­men­tu wy­daje się być on w porządku, bo prze­cież zaw­sze jest tak, że każdy z nas ma tam kogoś [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 08:01

Polsko dokąd pójdziemy?

Zna­komi­te ka­zanie wygłosił wczo­raj pro­boszcz w mo­jej pa­rafii - ksiądz Piotr. Zwrócił uwagę na prob­lem emig­racji i te­go, że wy­jeżdżając z Pol­ski ludzie ci narze­kają, że nic im ten kraj nie dał, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 10:08

szaleństwo manipulacji

czym wo­lisz się zaciągnąć
ro­biąc wdech

roz­py­lane - za­myka życie
-aluminium
-bar
-stront
-tytan
-włókna polimerowe
-candida
-magnez
i in­ne do­dat­ki bakteriologiczne


Odtwórz
Odtwórz
Odtwórz  

felieton • 14 sierpnia 2017, 22:19

Poezja w codzienności 21 wieku

Cóż na­pisać i tym po­dob­ne? Jes­tem uczes­tni­kiem forów in­terne­towych, a więc widzę przerzu­canie się na hasła wyjęte z tek­stów różnych wier­szy różnych poetów, a więc poez­ja jest codzien­nością w codzien­ności dwudzies­te­go pierwszego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 14:38

Pochwalny hymn dla zasług botoksu

Bo­toks złamał eme­ryt­ce z pre­medy­tacją nogę
a zro­bił to jak pra­wi se­ryj­ny nad wy­raz in­te­ligen­tnie ,
wy­korzys­tując do te­go ce­lu aż trzy osoby
w [...] — czytaj całość

felieton • 13 sierpnia 2017, 07:42

Cholera

- Fred­die, po­myśl o sobie.
- Prze­cież mam wszystko.
- To co będziesz robił?
- Zaj­mo­wał różny­mi rzecza­mi, w tym tobą.
- Ale mną nie trze­ba się zaj­mo­wać, sa­ma się sobą zajmę, gdy mi się tak [...] — czytaj całość

felieton • 10 sierpnia 2017, 14:40

W czarnym worku kumoterstwa

Wspom­nienie po­gar­dy zza gro­bu
na łamach dziura­wego men­talnie pa­rawa­nu
prze­deme­rytal­ne­go przy­pomi­na jak to 

oneg­daj ka­nap­ki po­dawa­ne małżon­ko­wi na drogę przed podróżą w zwykłej reklamówce [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 7 sierpnia 2017, 09:53

Bez tytułu

Każdy fa­natyk da­nej ideolo­gii jest niebez­pie­czny
Fa­natyk sek­su także .
Doświad­czyłam te­go zja­wis­ka na włas­nej skórze
i na włas­nych kościach , dosłow­nie .
Nie za­wahał się bo­wiem wspom­niany osob­nik
ani przez chwilę , aby [...] — czytaj całość

felieton • 5 sierpnia 2017, 17:01

* * *

cy­tato­we śmieci­fiszki, są dla cza­tujących ko­lek­cjo­nerów, tracących czas
na poszu­kiwa­nie rze­komych przyjaciół*
których nig­dy nie zobaczą

/możli­wość ka­sowa­nia wpisów, jest su­per narzędziem - szko­da tyl­ko że spóźnione
co naj­mniej... o całą dekadę/
 

felieton
zebrał 2 fiszki • 5 sierpnia 2017, 12:21

Bolesław Leśmian Poezje Zebrane

Wreszcie mam ko­goś kto we mnie się wsłuchu­je i dos­tałem na urodzi­ny nie ko­lejną whis­ky, tyl­ko Poez­je Zeb­ra­ne Bo­lesława Leśmiana. Dwa to­my wy­dane przed mo­men­tem przez PIW są tym cen­niej­sze, że są czystą poezją. Wier­sze poz­ba­wione są ko­konu ględów i wyk­ształciuchów, czy­li kry­tyków i właziw­du­pen­cjuszów. Dziękuję Aniu. 

felieton
zebrał 5 fiszek • 29 lipca 2017, 10:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

dzisiaj, 01:31Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Na Piot­ra Fron­czew­skiego

dzisiaj, 00:56skorek sko­men­to­wał tek­st Na Piot­ra Fron­czew­skiego

dzisiaj, 00:08Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Co znaczy że blon­dynka [...]

dzisiaj, 00:06Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Milczenie to najdłuższa for­ma [...]

wczoraj, 23:58Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ... mędrca od głup­ca [...]

wczoraj, 23:56Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Niedaleko leży grzecznie od [...]

wczoraj, 23:55Veroni sko­men­to­wał tek­st Niedaleko leży grzecznie od [...]

wczoraj, 23:54Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st świat