Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 514 felietonów.

prawda czy fałsz?

- czas ciem­ne­go PRLu w swo­jej ago­nii, do­maga się wskrzesze­nia i mu­si mieć ciąg dalszy?

- an­ge­la wpro­wadza ubezwłas­no­wol­nienie i li­beral­ny ra­sizm w euro­pie, za po­mocą najeźdźców?

- czy spuściz­na i dzie­dzic­two Pol­skiego Na­rodu, jest dla nas święte i na­leży bro­nić Pol­skiej Rac­ji Sta­nu, czy od­dać za marchewkę?

- czy trud­no być - po pros­tu PO­LAKIEM, nie będąc far­bo­wanym sprzedawczykiem 

felieton
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 13:03

* * *

To co zwykłe może stać się niez­wykłe i sma­kować jeszcze bar­dziej.

By­cie w ciągłym uniesieniu spo­wodo­wałoby, że stałoby się zwykłe. Ludzki niedo­syt i nieus­tające prag­nienie niez­wykłości to błędne koło.
Bez­cenna na­tomiast jest [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 11:10

Na frontach dobrej zmiany

Trwa wy­cin­ka Puszczy Białowies­kiej. Po co drze­wa jak mogą być łąki. Po co łąki? Można je za­beto­nować pla­cami do de­filad na cześć. A jak już nic nie będzie, to będzie trwo­ga, a [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 09:34

Wizyta Wielkiego Białego Ojca

Piąte­go lip­ca do Pol­ski, ja­ko pier­wsze­go kra­ju w Euro­pie przy­leci Wiel­ki Biały Oj­ciec i spot­ka się z miłości­wie pa­nującym pre­zyden­tem An­drze­jem Dudą. Być może, że Bóg poz­wo­li i Wiel­ki Biały Oj­ciec Świata [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2017, 11:50

10 przykazań katolickich

Kościół jest ocza­mi, usza­mi i us­ta­mi Bo­ga, który was wy­wiódł z do­mu niewoli

1. Nie będziesz miał kościołów cudzych przed nami
2. Dru­gie przy­kaza­nie jest nieak­tual­ne, bo kościół twój hołdu­je ob­ra­zy i rzeźby
3. Nie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 5 fiszek • 20 czerwca 2017, 18:09

Smak lata

Uważam, że po­dej­mując te­mat smaków i za­pachów la­ta, nie wol­no mi nie na­pisać o za­pachu i sma­ku trus­ka­wek, który te­raz na przykład w Żyw­cu do­minu­je na większości rogów ulic i zdo­mino­wał zdecydowanie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 16 czerwca 2017, 09:30

Zapach lata

Po­wiadają w pieśniach lu­dowych Waj­de­lotów i w wielu przysłowiach, że la­to zaczy­na się od imienin Małgorza­ty. No więc niech tak będzie, bo mój pry­wat­ny ka­len­darz też twier­dzi, że la­to, to są trzy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 16 czerwca 2017, 09:28

wieczorna wiadomość

... jak to się stało że małolet­nia Lo­ri zna­lazła się pod je­go dachem. Złość ogarnęła, bo dał gównia­rze schro­nienie, spokój, ciszę, wy­robił no­we pa­piery* a te­raz uciekła nie wiado­mo gdzie. Wie­czor­na wiado­mość o zna­lezieniu ciała ko­biety wyłowionej z rze­ki zat­rzy­mała. Zwinął się w mil­cze­niu, nie chciał is­tnieć, nie umiał. 

felieton
zebrał 2 fiszki • 22 maja 2017, 10:45

Na marginesie dygresji sobie a makom

Masz rację ja­jo u mnie wszys­tko wi­dać jak na dłoni
i słychać , głow­nie pod ok­nem w za­par­tku ,
a głowę to można stra­cić nie tyl­ko na gi­loty­nie 'ale i dla [...] — czytaj całość

felieton • 21 maja 2017, 19:15

bez powrotnie

... Lo­reyn miała dość ta­kiego życia. Spa­kowała rzeczy i wym­knęła się te­go fe­ral­ne­go ran­ka 13.06.. Wie­czo­rem była sa­ma i uświado­miła so­bie że nie może dłużej tworzyć tej iluz­ji wspólne­go by­cia. Była niepel­nos­praw­na a do te­go był jej pot­rzeb­ny opiekun, nie zwa­riowa­ny ar­tysta wpa­dający cza­sem po ryzę pa­pieru. Bez słowa, bez­sze­les­tnie udała się na miej­sce z które­go pos­ta­nowiła od­da­lić się stąd raz na zaw­sze, bez powrotnie. 

felieton • 21 maja 2017, 07:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 05:03scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 02:22Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Paladin nie mydło, się [...]

dzisiaj, 02:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Baba nie trąbka wyd­muchać [...]

dzisiaj, 02:18Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Nie mam mózgu,mam jaj­ni­ki.  

dzisiaj, 02:17Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Czas na upławy

dzisiaj, 02:17Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Spieszmy sie kochać mężczyzn, [...]

dzisiaj, 02:16Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wilgotne myśli tworzą niekon­tro­lowa­ne [...]

dzisiaj, 02:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna: hyb­ry­da z upośledzo­nym [...]

dzisiaj, 02:14Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Rasowa ko­bieta lu­bi klap­sy.  

dzisiaj, 02:13Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jestem sobą gdy jes­teś [...]