Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 560 felietonów.

50 wiosen Aurory

Fran­cuska ko­media obycza­jowa, na którą we Fran­cji poszło do kin tyl­ko około pół mi­liona osób. Dzi­wi mnie to, bo chy­ba jest ich dwa ra­zy ty­le co nas Po­laków, a film jest naprawdę [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 16 października 2017, 08:04

Hyde Park

Por­ta­le dzien­ni­kar­skie do­noszą, że po­woli od­chodzi do Pa­na Pa­pież Be­nedykt XVI. To ten Pa­pież, który miał od­wagę po­wie­dzieć w Ra­tyz­bo­nie, że is­lam jest złem. To ten Pa­pież, który mówił Niem­com, Fran­cu­zom, Hiszpanom [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 15 października 2017, 11:43

3 LATA NAZAD

Lu­bię "pop­rzerzu­cać" ka­nały te­lewi­zyj­ne w poszu­kiwa­niu mądrości, głupiokur­wia i dob­rych py­tań. I tak dzi­siaj przed połud­niem w "dwójce" , tra­fiłem na dys­kusję w spra­wie po­większa­nia so­bie ust przez ko­biety różny­mi świństwa­mi. Najmądrzej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 14 października 2017, 15:52

ENKLAWA - recenzja filmu

Film nakręco­ny zos­tał przez Go­rana Ra­dowa­nowi­ca już w 2015 ro­ku, ale do­piero te­raz tra­fił do pol­skich kin. Nie wiem dlacze­go tak się stało? Może dla­tego, że u nas za rządów Plat­formy Obywatelskiej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 13 października 2017, 08:03

Takie tam...

Wiara, miłość, przy­jaźń... tak trud­no w dzi­siej­szych cza­sach ot­worzyć się w pełni i wy­ra­zić te jakże piękne uczu­cia pros­ty­mi słowa­mi, tak z głębi ser­ca... Jeszcze trud­niej jest żyć w zgod­nie ze swoimi [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 8 fiszek • 11 października 2017, 09:42

Dzień Nauczyciela Idzie

Wczo­raj spot­kałem w in­terne­cie tek­st, w którym to jed­na z naszych ko­leżanek, wier­szem żali się ja­kim to smut­nym lo­sem pot­rakto­wali urzędni­cy nau­czy­ciel­stwo pol­skie i że smut­nym za­powiada się onen "Dzień Nau­czy­ciela". Byłem [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 10 października 2017, 09:50

BOTOKS - recenzja filmu

Kiedy przed­wczo­raj przeczy­tałem w Wir­tual­nej Pol­sce paszkwi­la Ka­roli­ny Kor­win - Piot­row­skiej na film, reżyse­ra i ob­sadę, to czer­wo­na lam­pka zaświeciła mi się i wie­działem, że jest ona siepaczem w ręku es­tabliszmen­tu Trzeciej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 10 października 2017, 08:13

Bezmyśslność częściowo po imieniu.

Bez­myślność, to bar­dzo mądry i pot­rzeb­ny te­mat na fe­lieton. W naszym życiu kieru­jemy się nies­te­ty naj­częściej myśle­niem par­ty­kular­nym, krótkowzrocznością sięgającą czub­ka swo­jego lub ne­potyczne­go naj­da­lej no­sa. In­te­res ta­kiego myśle­nia zawęża nasze działanie, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 5 października 2017, 07:09

Okiem nieuzbrojonym

Jakże często ko­bieca cieka­wość za­puszcza swe mac­ki i widzi ów mężczyznę bied­ne­go, opuszczo­nego nieudaczni­ka opłakujące­go swój los, swoją niedolę, niedołęstwo biedę i ka­lec­two. I jakże często ta ko­bieta bieg­nie, wy­rywa się złemu [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 1 października 2017, 13:31

Jak wykorzystać miliard euro

Mi­liard euro kre­dytu dla Pol­ski na in­no­wac­je. Pol­ska nie mu­si być potęgą węglową, a real­nie może być potęgą ga­zową. Możemy też być kra­jem bez za­nie­czyszczeń i bez smo­gu. Pot­rzeb­ne zde­cydo­wane tak dla [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 5 września 2017, 11:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 21:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 21:30róż li­la do­dał no­wy tek­st przy błędach

dzisiaj, 21:17har.monic sko­men­to­wał tek­st człowiek - is­to­ta Bo­ga

dzisiaj, 21:15róż li­la do­dał no­wy tek­st jaja us­krzyd­lają

dzisiaj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Posłałeś mnie a po­tem [...]

dzisiaj, 21:06$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st człowiek - is­to­ta Bo­ga

dzisiaj, 20:48RozaR do­dał no­wy tek­st 80-90

dzisiaj, 20:42$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st wiara w cu­da do­wodzi

dzisiaj, 20:39Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Miłość, ja­ko je­dyna pot­ra­fi [...]