Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 600 felietonów.

Trzy bilbordy za Ebbing(recenzja filmu)

Daw­no nie oglądałem fil­mu, w którym nag­ro­madzo­ne by było w je­go bo­ha­te­rach ty­le ag­res­ji, niena­wiści, gniewu, cham­stwa, pry­mi­ty­wiz­mu i dzi­kości. Nie wiem czym się kiero­wała Ame­ry­kańska Aka­de­mia Fil­mo­wa przyz­nając te­mu fil­mo­wi ty­le [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 20 lutego 2018, 12:10

NA MLECZNEJ DRODZE(recenzja filmu)

Emir Kus­tu­rica nakręcił ten film po dziesięciu la­tach od swo­jego pop­rzed­niego dzieła i powrócił w wiel­kim sty­lu, tworząc dzieło, które nie da się w żaden sposób skla­syfi­kować, bo jest to ko­media, dramat, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 lutego 2018, 12:56

IGNACY LOYOLA(recenzja filmu)

His­to­ria życia założyciela Je­zuitów zos­tała po­kaza­na w sposób nap­rawdę uda­ny, bo film pod każdym względem jest zro­biony bar­dzo dob­rze. To jest zna­komi­te ki­no his­to­ryczne, re­ligij­ne i obycza­jowe za­razem. Film ogląda się znakomicie [...] — czytaj całość

felieton • 16 lutego 2018, 12:55

Plan B(recenzja filmu)

Jak w przy­pad­ku "Ata­ku Pa­niki", tak w przy­pad­ku "Pla­nu B" ma­my do czy­nienia z ki­nem obycza­jowym wielowątko­wym i wielo­pos­ta­ciowym. W przy­pad­ku ta­kich filmów sce­nariusz pisze się na mi­nimum dwie godzi­ny ogląda­nia do [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 13 lutego 2018, 08:31

Czciciele nauki

Prob­lem z czci­ciela­mi nauki jest ta­ki, że w swo­jej fas­cy­nac­ji idą tak da­leko, że naj­ważniej­sze py­tanie nauki "jak jest nap­rawdę" zastępują py­taniem "czy to jest naukowe".
To jest to sa­mo zja­wis­ko, które dotyczy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 9 lutego 2018, 12:08

ATAK PANIKI(recenzja filmu)

Zacznę kom­plet­nie nie­szab­lo­nowo, bo od mu­zyki, która mnie w tym fil­mie naj­bar­dziej por­wała, a którą na­pisał Radzi­mir Dębski, który ok­reślił ją sam ja­ko techno dla wy­magających. I rzeczy­wiście nie jest to klasyczne [...] — czytaj całość

felieton • 6 lutego 2018, 09:18

Gotowi na wszystko. Exterminator.(recenzja filmu)

MOT­TO : Wol­ność jest najważniejsza.
Wol­ność kocham i rozumiem.


Idąc do ki­na nie spodziewa­liśmy, że będziemy oglądać tak re­wela­cyjną ko­medię obycza­jową, będącą mo­men­ta­mi ko­mediod­ra­matem - [...] — czytaj całość

felieton • 16 stycznia 2018, 08:01

Nim zatańczę z Muzą, spojrzę w oczy czrnoziemowi.

Nie­dziela z wiado­mych przyczyn, to nie naj­lep­szy dzień na Nadzieję - byt sa­mois­tny, pochodzący od Bo­ga, będący Je­go cnotą fun­da­men­talną. U mnie z nadzieją było tak, że umierała miłość, a kiedy umierała [...] — czytaj całość

felieton • 14 stycznia 2018, 16:52

Peleryna niewidka

Os­tatnio wma­wia się Nam , że za­winięte w szma­ty ciała no­worodków zni­kają. Ta­jem­nicą nagłaśniania ta­kich te­matów jest woj­na ideolo­giczna, a więc gra po­lityczna kosztem ludzkiego życia. Nie byłoby w tym nic dziwnego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 9 fiszek • 13 stycznia 2018, 21:58

NIM ODFRUNĘ Z WENA STOJĘ NA ZIEMI

W Częstocho­wie w szpi­talu zmarł 67 let­ni or­dy­nator jed­ne­go z od­działów w trak­cie 24 godzin­ne­go dyżuru. Był cho­ry na ser­ce, miał przek­roczo­ny wiek eme­rytal­ny - za­pytałaś mnie oburzo­na: co to jest dyżur [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 12 stycznia 2018, 10:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 23:23M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 23:17Papużka do­dał no­wy tek­st Sobą upycham dziury po [...]

dzisiaj, 22:57IKON sko­men­to­wał tek­st Martwa cisza nas­ta­nie

dzisiaj, 22:57szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:54szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:38dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 21:33dark smurf do­dał no­wy tek­st nigdy dru­gi

dzisiaj, 20:51Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2