Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 495 felietonów.

O historii, patriotyzmie i bikini

Na dniach ma­my pat­riotyczne święta. Idąc ulicą jed­ne­go z pod­karpac­kich miast, zaw­cza­su przys­tro­jone­go w biało czer­wo­ne fla­gi naszły mnie ref­lek­sje. Os­tatnio czy­tałem o naszych lot­ni­kach, którzy wal­cząc z alian­ta­mi na ka­cu kosili [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 17:47

Nie wiem o co tej Pani chodzi

natalia(__ups

to może być niez­wyk­le wzięta pub­li­kac­ja ta­ki wy­lew uda­wa­ne­go złego na pot­rze­by pod­ra­biane­go dob­re­go , po­wiem Ci szczerze czar­ny ALI­BABO
Na­talia, dzi­siaj, 04:19
czar­na mamba
Za­pa­mietaj...nie zycze so­bie pi­sa­nia ja­kiś bred­ni do [...] — czytaj całość

felieton • przedwczoraj, 08:33

... to jak było z tym Kapturkiem?

... Wszys­cy wiedzą że dziew­czyn­ka do bab­ci chodziła, ale te­go dnia nie miała za­miaru. Wil­ka chciała zna­leść, bo znała go prze­lot­nie i prze­lot­nie mu oko puszczała, cza­sami w raj­tu­zach ale on tego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 23 kwietnia 2017, 22:09

Światło Między Oceanami(o filmie i nie tylko)

Wychodząc wczo­raj z ki­na, za­pyta­ny - co sądzisz? od­po­wie­działem - prze­piękny, spo­koj­nie można po­wie­dzieć AR­CYDZIEŁO i na­pisać właśnie dużymi li­tera­mi. Dwie godzi­ny i dziesięć mi­nut uczty dla widza. Zacznę może pro­woka­cyj­nie, ale [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 19 kwietnia 2017, 10:32

Lubiłem opowiadać

Roz­ma­wiałem z ludźmi o wszys­tkim, dosłow­nie. Py­tali o wszys­tko, nie mieli za­hamo­wań, żad­nych. Sza­nowałem to, mówiłem co myślę, cza­sami się śmiałem, cza­sami byłem poiry­towa­ny, niecier­pli­wiłem się. Cza­sami miałem dość, ale mówiłem dalej; [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 kwietnia 2017, 23:04

To tylko koniec świata - recenzja filmu

Xa­vier Do­lan - ka­nadyj­ski reżyser fil­mo­wy ma do­piero 28 lat i jest ulu­bieńcem sa­lonów fil­mo­wych w Euro­pie, a zwłaszcza śro­dowis­ka związa­nego z fes­ti­walem w Caen, gdzie je­go fil­my są od lat promowane [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 30 marca 2017, 07:58

NAUCZYCIELKA 2

Życie spra­wia, że po­woli staję się mo­note­matyczny w swoich fe­lieto­nach. Nies­te­ty nau­czy­cielom nie od­puszczę wszel­kim na­wet na włos, bo ta­cy będą Po­lacy ja­kie ich w szko­le wycho­wanie i nau­cza­nie. Ten te­mat dojrzewał [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 28 marca 2017, 09:47

NAUCZYCIELKA (recenzja filmu)

Idąc na seans w śro­dowym DKF-ie miałem wątpli­wości czy dob­rze ro­bię, bo te­mat lat osiem­dziesiątych nie wy­dawał mi się dob­rym po­mysłem na ki­no, zwłaszcza w kra­jach pos­tko­munis­tycznych, ale film Ja­na Hre­bej­ka wciągnął [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 23 marca 2017, 08:20

BENEDYKT XVI - OSTATNIE ROZMOWY (recenzja książki)

Książkę wy­dał w 2016 ro­ku Dom Wy­daw­niczy RA­FAEL z Kra­kowa, a przetłumaczył z niemiec­kiego Ja­cek Jur­czyński. Prze­de wszys­tkim na początek jest to co naj­ważniej­sze - książka jest wy­dana w twar­dej op­ra­wie, a [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2017, 09:07

Koncert Czerwonych Gitar

Spełniam swo­je ko­lej­ne marze­nie, a jed­nocześnie pat­riotyczny obo­wiązek, bo uważam, że jak każdy Po­lak i każda Pol­ka po­win­ni przy­być do Żyw­ca i w bro­warze tam­tej­szym uklęknąć, po czym ucałować tam­tej­szą ziemię za [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 19 marca 2017, 11:10
Aktywność

dzisiaj, 16:44M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:43szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:38szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:34natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:23LiaMort sko­men­to­wał tek­st Na lu­bienie trze­ba so­bie [...]

dzisiaj, 16:02dark smurf sko­men­to­wał tek­st Znają nas tyl­ko blis­cy, [...]

dzisiaj, 15:50szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:43natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Znają nas tyl­ko blis­cy, [...]

dzisiaj, 15:39dark smurf sko­men­to­wał tek­st Znają nas tyl­ko blis­cy, [...]