Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 491 felietonów.

NAUCZYCIELKA (recenzja filmu)

Idąc na seans w śro­dowym DKF-ie miałem wątpli­wości czy dob­rze ro­bię, bo te­mat lat osiem­dziesiątych nie wy­dawał mi się dob­rym po­mysłem na ki­no, zwłaszcza w kra­jach pos­tko­munis­tycznych, ale film Ja­na Hre­bej­ka wciągnął [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 08:20

BENEDYKT XVI - OSTATNIE ROZMOWY (recenzja książki)

Książkę wy­dał w 2016 ro­ku Dom Wy­daw­niczy RA­FAEL z Kra­kowa, a przetłumaczył z niemiec­kiego Ja­cek Jur­czyński. Prze­de wszys­tkim na początek jest to co naj­ważniej­sze - książka jest wy­dana w twar­dej op­ra­wie, a [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2017, 09:07

Koncert Czerwonych Gitar

Spełniam swo­je ko­lej­ne marze­nie, a jed­nocześnie pat­riotyczny obo­wiązek, bo uważam, że jak każdy Po­lak i każda Pol­ka po­win­ni przy­być do Żyw­ca i w bro­warze tam­tej­szym uklęknąć, po czym ucałować tam­tej­szą ziemię za [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 19 marca 2017, 11:10

Wizja apokalipsa

Zgod­nie z wizją pa­ni z No­woczes­nej sa­moob­ro­na ja­ko twór , z de­finic­ji nieza­leżny , je­dynie do położenia się na des­kach plac­kiem może [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 19 marca 2017, 10:22

Maria Skłodowska - Curie recenzja filmu

Tym ra­zem wychodząc z ki­na po­wie­działem, że ten film wys­tar­czyłoby, aby zos­tał wyświet­lo­ny w którymś z ka­nałów te­le­wi­zyj­nych, bo fa­ty­go­wa­nie widzów do kin jest na­dużyciem. Za­raz film ko­jarzył mi się z pro­duk­cją [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 7 marca 2017, 08:40

marksizm kulturowy - to gruby paździerz / kod* z nim /

Odtwórz  

felieton
zebrał 7 fiszek • 2 marca 2017, 10:14

Recenzja filmu

Re­cenzja fil­mu "Po­kot" Ag­nie­szki Holland.
Kiedy wyszliśmy z wczo­raj­sze­go sean­su w ki­nie , to zas­ta­nawiałem się - co po­wie Ag­nie­szka Hol­land za kil­ka dni tu­tej­szym mie­szkańcom na spot­ka­niu, które odbędzie się po specjalnej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 1 marca 2017, 08:59

Równouprawnienie przekleństw

Myślę, że cza­sy w których żyje­my są bar­dzo wul­garne i język codzien­ny jest bar­dzo wul­garny. Gdy­bym ja nie pi­sał wul­garnie to na siłę od­ci­nał bym się od swoich drwa­low­skich i po­licyj­nych korzeni. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 28 lutego 2017, 10:22

część światła

Doszło dziew­cze do siebie, po wodę nie chodziło, a i krew z głowy przes­tała płynąć.
Zab­rała śpiew ptaków ale wzrok zostawiła.
Poszło niepew­nie zno­wu, bo wo­da w do­mu pot­rze­ba nig­dzie się nie oglądąjąc.

Pan dziedzic [...] — czytaj całość

felieton • 22 lutego 2017, 09:15

część chwalebna

I tym ra­zem szło dziew­cze po wodę zaw­sze z nadzieją że uj­rzy wzrok pa­na dzie­dzi­ca a on się zat­rzy­ma i wreszcie łas­ka­wie rzu­ci kość dla brud­nej dziew­czy­ny lub ka­wałek chleba.

Ale pa­nu dziedzicowi [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 21 lutego 2017, 12:31
Aktywność

dzisiaj, 22:28RozaR sko­men­to­wał tek­st Teczki

dzisiaj, 22:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st potrzeba zmian ? 

dzisiaj, 22:13Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st potrzeba zmian ? 

dzisiaj, 22:12Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:09Salomon wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:07Salomon wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:48Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Konformizm, tkwienie po uszy [...]

dzisiaj, 21:47Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czasami to ciało jest [...]