Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 467 felietonów.

Aby Twój kot był szczęśliwy

Wybór od­po­wied­niej kar­my uza­leżniamy m.in. od wieku ko­ta.Dla ma­luchów do pier­wsze­go ro­ku życia sto­suje­my karmę "Ju­nior". Gdy mruczek skończy rok, stop­niowo zaczy­namy po­dawać mu karmę przez­naczoną dla kotów do­rosłych. Większość kotów do­mowych jest już wys­te­ryli­zowa­nych i ta­ki po­karm dla kas­tratów war­to ku­pować. Ko­ty kas­tro­wane mają ten­den­cję do ty­cia, więc kar­my dla nich przez­naczo­ne są mniej ka­loryczne, ale za­wierają wszys­tkie pot­rzeb­ne pier­wias­tki i skład­ni­ki odżywcze.(Kaufland) 

felieton • 18 stycznia 2017, 14:47

Pytania o Owsiaka czyli stop frajerom i oszustom

Jak to się stało
1) Kto wsadził Ow­siaka i Wo­jewódzkiego do Ja­roci­na na fes­ti­wal pun­ko­wy, wcześniej było dob­rze bo nieza­leżnie . 
2) Kto wsadził Ow­siaka do TV . Był to­tal­nie pro­mowa­ny po­tem miał prog­ram ,,róbta [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 15 stycznia 2017, 23:16

Poradnik ZBycia #117

Postanowienia.
Ma­my ich od gro­ma. W końcu skończy­my pa­lić, pić, brać nar­ko­tyki al­bo zaczniemy się od­chudzać, ćwiczyć (w różnych dzie­dzi­nach, nie tyl­ko spor­to­wych), żyć. Szko­da tyl­ko, że wyz­nacza­my ich reali­zację czy też początek [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 23:33

Powrót do nikąd

W nie od­ległym i nie blis­kim kra­ju nie istnienia
Ani szyb­ko, ani wol­no: Nic się tu nie zmienia
I słońce nie jas­ne wciąż tu nie zachodzi
I ludzie ta­cy nie ludzcy: ani starzy, ani młodzi
I [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 13 stycznia 2017, 10:54

Dusza

Cza­sami cieka­wi mnie jak rzeczy­wiście wyglądam mo­ja Dusza :) 

felieton • 6 stycznia 2017, 20:37

Śmierć

Ni­by w godzi­nie naszej śmier­ci prze­wija się nasza taśma historii... 

felieton • 6 stycznia 2017, 19:16

Piękny senn

Byłem we śnie i widziałem ją ona się uśmie­chnęła i zniknęła.... 

felieton • 6 stycznia 2017, 18:50

Żyletka

Ni­by mała rzecz,a pot­ra­fi odeb­rać życie... 

felieton • 6 stycznia 2017, 13:51

Dobry Plan

Tak! To już końcówka ro­ku, a ja­ki był ? Pew­nie zaw­sze mogło być lepiej
a jak tam two­je pos­ta­nowienia no­woroczne, udało ci się ja­kieś spełnić ? Jeśli tak to szczerze ci gra­tulu­je! Ale [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 25 grudnia 2016, 13:53

Poradnik ZBycia #116

Już.
Blis­ko nieok­reślo­na jed­nos­tka cza­su. Za­leży od po­ry, sy­tuac­ji, chęci. Może się dłużyć w nies­kończo­ność lub trwać ułamek se­kun­dy. Wszys­tko jest uza­leżnione od tak wielu czyn­ników, że naj­praw­do­podob­niej nig­dy nie będzie spre­cyzo­wana. Zresztą [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 8 grudnia 2016, 23:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 02:16nicola-57 sko­men­to­wał tek­st suk(ces)...  

dzisiaj, 02:05nicola-57 sko­men­to­wał tek­st suk(ces)...  

dzisiaj, 01:38nicola-57 sko­men­to­wał tek­st suk(ces)...  

dzisiaj, 01:34nicola-57 sko­men­to­wał tek­st suk(ces)...  

dzisiaj, 01:09nicola-57 sko­men­to­wał tek­st i uj­rzałam gwiazdę, a [...]

dzisiaj, 01:06nicola-57 sko­men­to­wał tek­st marnujesz mi ko­lej­ny tusz gdy [...]

dzisiaj, 00:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st gdy łas­kot szep­tu do­ciera tam [...]

dzisiaj, 00:50nicola-57 sko­men­to­wał tek­st człowiek my­li ciszę z [...]

dzisiaj, 00:47skorek sko­men­to­wał tek­st Estetyka dziś

dzisiaj, 00:37skorek sko­men­to­wał tek­st TU154 i TU154