Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 646 felietonów.

DONBAS(recenzja filmu)

Ser­giej Łoz­ni­ca jest uk­raińskim reżyse­rem bar­dzo też związa­nym z Rosją i Białoru­sią. W swoich fil­mach ata­kuje bar­dzo społeczeństwo ro­syj­skie i cały sys­tem społeczno-po­lityczno-re­ligij­ny Ros­ji. Tym ra­zem na­malo­wał ob­raz zru­syfi­kowa­nych Uk­raińców we wschodniej [...] — czytaj całość

felieton • 6 grudnia 2018, 10:46

NARODZINY GWIAZDY(recenzja filmu)

Kil­kadziesiąt lat te­mu brzydką i pięknie śpiewającą była Bar­ba­ra Streisand, a pięknym i od­chodzącym w nałogach Kris Kris­toffer­son, a dzi­siaj nią jest La­dy Ga­ga, nim Brad­ley Cooper. Obyd­wa fil­my prze­piękne his­to­rie i [...] — czytaj całość

felieton • 4 grudnia 2018, 11:08

Jeszcze jedna warstwa ziemi

Zbliża się no­wy rok a z nim jak co ro­ku ak­cja WOŚP.


Więc !


War­to po­kusić się o szer­szą ref­lek­sję .


Ow­siak był zaw­sze blis­ko młodzieży i co by nie mówić jest skuteczny.


Ja udo­wad­niam zaś [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 22 listopada 2018, 09:58

Celebryta

"Z cze­go się śmieje­cie? Z siebie się śmieje­cie!" To za­wołanie kla­syka pos­ta­nowiłem od­nieść do siebie, bo nie trze­ba mi spec­jalnie wiel­kiego "rachun­ku su­mienia", czy­li przeglądu "twórczości", aby spo­koj­nie stwier­dzić, że jes­tem celebrytą, [...] — czytaj całość

felieton • 20 listopada 2018, 06:05

Urodziny Niepodległej

Ad­mi­nis­trac­ja wy­myślając ten te­mat, moim zda­niem, zde­cydo­wała się na coś wiel­kiego,a za­razem trud­ne­go, bo trze­ba złożyć hołd Niepod­ległej,a za­razem spy­tać - co ci, którzy wy­wal­czy­li tą niepod­ległość po­tem zro­bili z nią i [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2018, 10:58

Przełomowy Wynalazek

Jest wreszcie nadzieja, światełko w tu­nelu dla mężczyzn chcących w pełni do­pieścić swo­je ko­biety w trak­cie miłości cieles­nej, a za­razem chcących od te­go wspa­niałego mo­men­tu w życiu człowieka pełni doz­nań, a to [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 8 listopada 2018, 10:25

* * *

Wszys­cy prag­niemy uz­na­nia, ak­ceptac­ji. ale nie zaw­sze tak było. mając rok, lub dwa nie in­te­reso­wało cię, co myślą o to­bie in­ni. ba­wiłeś się na całego nie bacząc na otocze­nie. Do­piero wraz z [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 28 października 2018, 20:09

KLER(i ja)

Gość Nie­dziel­ny na­pisał, że film nie ma żad­ne­go po­zytyw­ne­go bo­hate­ra i jest to ma­nipu­lac­ja, bo ta­kie pos­ta­cie jak naj­bar­dziej w fil­mie są, a całość te­go ko­lej­ne­go ar­cydzieła Smarzow­skiego ma jak naj­bar­dziej pozytywny [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 19 października 2018, 12:39

o co u grzyba chodzi?

Właśnie dzi­siaj do­wie­działam się co oz­nacza po­wie­dze­nie "Lep­szy rydz niż nic"
Nig­dy nie ko­jarzyłam te­go z Rydzem-Śmigłym, a do grzy­ba rydza ja­koś to nie pa­sowało, bo prze­cież rydz to nie by­le co.
Poz­dra­wiam pa­na Ir­ka, który mi to wytłumaczył. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • 26 września 2018, 14:59

Cykl: [Rozwój ewentualny] - wydanie pierwsze poprawione.

Os­tatnio po­rusza­liśmy z ko­legą kwes­tię roz­wo­ju (w pseudo ro­zumieniu zde­cydo­wanie, 0->mężczyz­ny), pod­czas której nat­ra­fiłem na cieka­wy mecha­nizm wzras­ta­nia ducho­wego mężczyzn. Daw­no daw­no te­mu, za siedm... (wiado­mo gdzie) , żyli so­bie mężczyźni: założyciele [...] — czytaj całość

felieton • 16 września 2018, 21:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy oczy ot­warte już [...]

dzisiaj, 17:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jak miałabym udo­wod­nić swoją [...]

dzisiaj, 17:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 17:31taktojax do­dał no­wy tek­st Gdy oczy ot­warte już [...]

dzisiaj, 17:13silvershadow sko­men­to­wał tek­st Niektóre dni są do [...]

dzisiaj, 16:39karciawiersze do­dał no­wy tek­st Jak miałabym udo­wod­nić swoją [...]

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż