Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 632 felietony.

Powrót do przeszłości

Pat­rząc dziś na to jak wygląda życie ,zas­ta­nawiam się jaką naukę prze­każą swoim dzieciom nasze dzieci wpat­rzo­ne no­sem nie tyl­ko w naj­now­sze smar­tfo­ny ale i ok­na kom­pu­terów,gier i jeszcze in­nych cudów współczesnej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 1 sierpnia 2018, 06:57

ECCE HOMO?

Uważam, że jak jest się z da­la od me­diów, to ten świat tak źle nie wygląda. Tak trud­no dzi­siaj o dob­re­go człowieka : matkę, oj­ca, bra­ta, sios­trę, urzędni­ka, sąsiada - z którym [...] — czytaj całość

felieton • 31 lipca 2018, 10:27

NIGDY TU CIEBIE NIE BYŁO(recenzja filmu)

Film odeb­rałem ja­ko bru­talną lecz praw­dziwą me­taforę władzy- każdej władzy i na każdym po­ziomie, czy­li zbrod­nicze in­te­resy i per­wersyj­ne dzi­kie za­bawy niszczące wszys­tkie świętości, a jed­nos­tka? - jed­nos­tka, co ma zro­bić?, czym [...] — czytaj całość

felieton • 19 lipca 2018, 06:34

LATO 1993(recenzja filmu)

Po raz ko­lej­ny na­piszę za Jac­kiem Brom­skim, że nie jest to film dla czter­nas­to­let­niego murzy­na, który nig­dy nie widział szkoły, ale na­piszę też, że jak trud­ny w od­bio­rze jest ten film, to [...] — czytaj całość

felieton • 12 lipca 2018, 06:40

ŚMIERĆ STALINA(recenzja filmu)

Bry­tyj­ski film obej­rze­liśmy wczo­raj w ra­mach dys­ku­syj­ne­go klu­bu fil­mo­we­go i cho­ciaż mo­de­ra­tor klu­bu sta­rał się we wstępniaku po­wie­dzieć, że film jest me­ta­forą współczes­nych po­pu­lizmów, to ja doszedłem do wnios­ku w trak­cie sean­su, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 5 lipca 2018, 07:05

N-ty raz o miłości

Miłość - jak zauważył każdy, kto próbu­je ana­lizo­wać ten te­mat, wy­myka się spryt­nie z
wszys­tkich de­finic­ji, for­mułek i nie da­je się zaszuf­ladko­wać. Ty so­bie myślę, że to dob­rze, dzięki
te­mu każdy z sied­miu miliardów [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 28 czerwca 2018, 09:53

DZIENNIK MASZYNISTY(recenzja filmu)

Film po­rusza prob­lem traumy jaką przeżywają maszy­niści po tym jak pro­wadzo­na przez nich lo­komo­tywa naj­częściej śmier­telnie potrąca ludzi, naj­częściej ma­sak­rując ich ciała. Opo­wiada o tym, że często maszy­nis­tom ta­ka sy­tuac­ja przy­darza się [...] — czytaj całość

felieton • 28 czerwca 2018, 07:19

BLISKOŚĆ(recenzja filmu)

Prze­de wszys­tkim, to prze­kaz od Władi­mira Pu­tina do Euro­py i świata, że rządy sil­nej ręki na Kauka­zie są pot­rzeb­ne dla dob­ra sa­mych siedem­dziesięciu grup et­nicznych tam żyjących i niena­widzących się w oparciu [...] — czytaj całość

felieton • 21 czerwca 2018, 09:43

UCZCIWY CZŁOWIEK(recenzja filmu)

Jed­na z bo­hate­rek fil­mu mówi, że w Ira­nie ucis­kasz al­bo jes­teś ucis­ka­ny, in­nej op­cji życia nie ma. Nie ma miej­sce na uczci­wość, na prawdę, na so­je zda­nie, bo pra­wem i prawdą systemu [...] — czytaj całość

felieton • 11 czerwca 2018, 06:05

POZYCJA OBOWIĄZKOWA(recenzja filmu)

"Po­zyc­ja obo­wiązko­wa", to moim zda­niem win­na być po­zyc­ja obo­wiązko­wa w ka­len­darzu ki­noma­na, ale prze­de wszys­tkich pol­skich babć ich córek, bo to film wy­bit­ny, a ko­media re­wela­cyj­na. Nap­rawdę ge­nial­nie na­pisa­ne dialo­gi, które są [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 6 czerwca 2018, 13:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 01:40Moon G sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]