Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 621 felietonów.

PEŁNIA ŻYCIA(recenzja filmu)

Ten film obej­rze­liśmy do­piero te­raz w ra­mach Kościoła Do­mowe­go działające­go przy ka­ted­rze w Żyw­cu. Ar­cydzieło fil­mo­we, to na pew­no, choć pa­miętam awan­turę, która przez me­dia prze­taczała się kiedy był nor­malnie roz­pow­szechniany w [...] — czytaj całość

felieton • 23 kwietnia 2018, 09:23

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Tworzę so­bie taką listę te­matów, które po­tem za­mieniam we fe­lieto­ny, mik­roopo­wiada­nia czy dzien­ni­ki i życie pod­su­wa ich wiele: z re­ligii, po­lity­ki, społeczności lo­kal­nej, a zwłaszcza ze sa­morządo­wości czy obycza­jowości wiej­skiej. Część przekuwam [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 23 kwietnia 2018, 08:01

TAMTE DNI TAMTE NOCE(recenzja filmu)

W trak­cie fil­mu zro­zumiałem pot­rzebę ścisłej ka­tolic­kiej cenzu­ry. Ob­rzyd­li­wa skan­da­liczna per­wersyj­na ge­jow­ska pro­wokac­ja i agit­ka. Su­kin­syństwo i gwałt nor­malności. Is­tniejące­go świata nie ma co przew­ra­cać, choćby na­pas­tliwą ideolo­gią gen­der śro­dowis­ka fil­mowców, bo [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2018, 08:44

Kilka przemyśleń o historii i antysemityzmie

Jak da­leko by nie sięgnąć w his­to­rię re­lac­ji Żydów z in­ny­mi na­roda­mi, to zaw­sze były one trud­ne i skom­pli­kowa­ne. Na kar­tach Bib­lii ma­my bunt w Egip­cie, po­tem m.in. woj­ny z Asy­rią i [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 17 kwietnia 2018, 16:20

LADY BIRD(recenzja filmu)

Ten film dos­tał w tym ro­ku dwa złote glo­by, w tym za naj­lep­szy film i za naj­lep­szą rolę ko­biecą dla Saoir­se Ro­nan, choć ja uważam, że naj­le­piej grała Laurie Met­calf grająca matkę [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 4 kwietnia 2018, 07:36

Wielka Niedziela

Uważam, że, jeśli kościół nie będzie wspólnotą ludzi grzesznych, to jest więzieniem ludzi spęta­nych cier­niami hierar­chii i wyp­la­tany­mi przez nią sieciami dok­tryn, w których umiera się w lęku i hi­pok­ryzji. Jeśli kościół [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 1 kwietnia 2018, 11:01

PRZESZKADZAJKI

Wkurzyłem się wczo­raj niemożeb­nie, bo chciałem w ciszy i spo­koju po­medy­tować, po­mod­lić się i po pros­tu po­być przy gro­bie Pańskim, a tam w kościele niesa­mowi­cie wyły róże różańco­we i było to nie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 31 marca 2018, 10:18

* * *

SUKINSYŃSTWO

Kiedy zo­baczyłem ten post w in­terne­cie, to poczułem się je­go treścią szczególnie dot­knięty, bo prze­cież byłem fun­kcjo­nariu­szem pro­logu "dob­rej zmiany", czy­li IV RP w la­tach 2007 - 2009 i też mogłem zginąć [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 29 marca 2018, 11:23

W UŁAMKU SEKUNDY(recenzja filmu)

Film Tur­ka urodzo­nego w Ham­burgu, to na początek lek­cja dla pol­skiego sądow­nic­twa za­tytułowa­na - jak god­nie trak­to­wać świad­ka. Sto­lik i krzesło, a świadek może swo­bod­nie od­wra­cać się i roz­ma­wiać z przed­sta­wiciela­mi obrony [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 29 marca 2018, 10:08

* * *

Przy okaz­ji wczo­raj­szych mar­szy zo­baczyłam na FB twarze ob­rońców życia poczęte­go, ale niena­rodzo­nego oz­naczo­nych #białyp­ro­test. Cieszę się, że je zo­baczyłam, bo do tej po­ry ob­rońców życia poczęte­go wi­dywałam je­dynie pod szpi­talem na [...] — czytaj całość

felieton • 28 marca 2018, 20:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:09cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przy(roda)

wczoraj, 22:28RozaR do­dał no­wy tek­st Wysłałeś mnie Boże Na [...]

wczoraj, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Dom (na fak­tach)

wczoraj, 22:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Drzeworym

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Cudobójstwo

wczoraj, 22:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.