Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 640 felietonów.

KLER(i ja)

Gość Nie­dziel­ny na­pisał, że film nie ma żad­ne­go po­zytyw­ne­go bo­hate­ra i jest to ma­nipu­lac­ja, bo ta­kie pos­ta­cie jak naj­bar­dziej w fil­mie są, a całość te­go ko­lej­ne­go ar­cydzieła Smarzow­skiego ma jak naj­bar­dziej pozytywny [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 12:39

o co u grzyba chodzi?

Właśnie dzi­siaj do­wie­działam się co oz­nacza po­wie­dze­nie "Lep­szy rydz niż nic"
Nig­dy nie ko­jarzyłam te­go z Rydzem-Śmigłym, a do grzy­ba rydza ja­koś to nie pa­sowało, bo prze­cież rydz to nie by­le co.
Poz­dra­wiam pa­na Ir­ka, który mi to wytłumaczył. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • 26 września 2018, 14:59

Cykl: [Rozwój ewentualny] - wydanie pierwsze poprawione.

Os­tatnio po­rusza­liśmy z ko­legą kwes­tię roz­wo­ju (w pseudo ro­zumieniu zde­cydo­wanie, 0->mężczyz­ny), pod­czas której nat­ra­fiłem na cieka­wy mecha­nizm wzras­ta­nia ducho­wego mężczyzn. Daw­no daw­no te­mu, za siedm... (wiado­mo gdzie) , żyli so­bie mężczyźni: założyciele [...] — czytaj całość

felieton • 16 września 2018, 21:15

DYWIZJON 303BITWA O ANGLIĘ HURRICANE(recenzja filmu)

Żona za­suge­rowała mi, abym na­pisał tą lub tę re­cenzję po an­giel­sku, z dys­tansem, flegmą, może tyl­ko mazną iro­nią i tyl­ko iro­nią, ale na­piszcie mi w ko­men­tarzach jak można pi­sać o An­gli­kach bez [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 11 września 2018, 05:54

JULIUSZ(recenzja filmu)

Wreszcie re­wela­cyj­nie śmie­szna ko­media, gdzie w ki­nie przez 100 mi­nut śmialiśmy się do łez i klęka­liśmy ze śmie­chu, a w całym tym uk­ro­pie dob­rej za­bawy, to do­piero po kil­ku godzi­nach do­tarło do [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 10 września 2018, 05:49

Analfabetyzm

Przyz­nam się szczerze, że gdy­by nie te­mat anal­fa­betyz­mu w KS podjęty przez Annę w dzi­siej­szych war­szta­tach i pew­nie wspólnie ze sza­now­nym gro­nem ad­ministracyjno-modera­torsko-pedagogicznym tu­tej­szym, to nad anal­fa­betyz­mem nie zas­ta­nawiałbym się i jedynie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 7 września 2018, 05:55

MAMA MIA 2(recenzja filmu)

Car­pe diem, czy­li chwy­taj dzień, o tym jest ten, co naj­mniej wspa­niały film, więc sko­ro jes­teś ko­bieto na stu­diach, jeśli jes­teś dziew­czy­no na wa­kac­jach, jak skończyłaś edu­kację pa­nien­ko, to wy­bierz się chociaż [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 28 sierpnia 2018, 05:47

W CIENIU DRZEWA(recenzja filmu)

Rzeczy­wiście z sa­mobójca­mi jest prob­lem, więc do czy­tających tą re­cenzję is­lan­dzkiego fil­mu, którzy za­mie­rzają się roz­stać z życiem przez po­wie­sze­nie czy uto­pienie, to ape­luję do was, abyście za­bili się gdzieś w domu, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 23 sierpnia 2018, 06:14

Powrót do przeszłości

Pat­rząc dziś na to jak wygląda życie ,zas­ta­nawiam się jaką naukę prze­każą swoim dzieciom nasze dzieci wpat­rzo­ne no­sem nie tyl­ko w naj­now­sze smar­tfo­ny ale i ok­na kom­pu­terów,gier i jeszcze in­nych cudów współczesnej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 1 sierpnia 2018, 06:57

ECCE HOMO?

Uważam, że jak jest się z da­la od me­diów, to ten świat tak źle nie wygląda. Tak trud­no dzi­siaj o dob­re­go człowieka : matkę, oj­ca, bra­ta, sios­trę, urzędni­ka, sąsiada - z którym [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 31 lipca 2018, 10:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 01:33doremi do­dał no­wy tek­st moim

wczoraj, 22:25szpiek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

wczoraj, 21:44kati75 sko­men­to­wał tek­st Zachwyciła ko­lora­mi złota pa­ni w [...]

wczoraj, 21:42szpiek sko­men­to­wał tek­st Tanatos

wczoraj, 21:41kati75 sko­men­to­wał tek­st Dla Mag­da­leny

wczoraj, 21:34Badylek sko­men­to­wał tek­st Istota

wczoraj, 21:30Badylek sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 21:30Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:24yestem sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

wczoraj, 21:22yestem sko­men­to­wał tek­st O skraw­ku nieba, do [...]