Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 574 felietony.

MAUDIE(recenzja filmu)

Film na pew­no jest ar­cydziełem, tak pod względem reżyse­rii, sce­na­riu­sza, mu­zy­ki, zdjęć, sce­nog­ra­fii, cha­rak­te­ry­zac­ji czy mon­tażu. To przed­sięwzięcie kom­plet­ne, per­fek­cyj­nie zreali­zo­wa­ne w każdym de­ta­lu. Nie dzi­wi mnie więc, że zwy­ciężył fes­ti­wal "Dwa [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 7 grudnia 2017, 15:55

Kobietom

Tym­cza­sem nasze dro­gie Pa­nie, w Waszych zmar­szczkach jest wyżłobione Wasze człowie­czeństwo, Wasz sek­saspil, Wasze dro­gi życiowe, mądrość, dob­ro, ero­tyzm, piękno i jeszcze to coś, nieu­chwyt­ne w słowa. I tyl­ko nam po­zos­ta­je Was [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 3 grudnia 2017, 16:16

KOBIETA?

Man­tra skro­bania szyb w aucie ze szro­nu, lo­du, ko­jarzy mi się os­tatnio nieuleczal­nie z moją zna­jomą , czy­li człowiekiem płci prze­ciw­nej. Tu nad­mienię, że połącze­nie się ludzi prze­ciw­nych płci w jed­ność, to [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 2 grudnia 2017, 20:53

ŁAGODNA(recenzja filmu)

Kil­ka dni te­mu w jed­nym z ty­god­ników przeczy­tałem wy­wiad z księdzem pra­cującym na mis­ji w Ros­ji i tam użył on tra­giczne­go ok­reśle­nia na Ros­jan. Miano­wicie po­wie­dział, że są ludźmi nieludzki­mi. Wy­dało mi [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 07:27

NAJLEPSZY(recenzja filmu)

Za­powiedź fil­mu mówi dom­niema­nemu widzo­wi, że jest to dra­mat spor­to­wy, a ja do­dam, że jest ten film też ob­ra­zem edu­kacyj­nym i o dużych wa­lorach pat­riotycznych. Uważam, że po­win­ny się na ten film [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 28 listopada 2017, 07:47

Krystyna Pawłowicz

Krys­ty­na Pawłowicz

Mam wiel­kie uz­na­nie do pa­ru osób w Pol­sce które to po­mimo niep­rawdo­podob­ne­go hej­tu czy­nią swo­je wiel­kie dzieło.
Oso­by te to: za­mor­do­wany Lech Kaczyński je­go brat Ja­rosław , An­to­ni Ma­ciere­wicz oraz [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 26 listopada 2017, 15:30

GOODBYE BERLIN(recenzja filmu)

Re­wela­cyj­ny. Re­wela­cyj­ny. Rewelacyjny.

Te niemiec­kie la­zuro­we niebo, z ty­mi pucha­tymi niewin­ny­mi, zachęcający­mi do marzeń, przy­gody i miłości chmu­rami. Te mi­liar­dy gwiazd na niemiec­kiej no­cy, poz­wa­lające iść do szczęścia, przy­jaźni, niep­rze­widy­wal­ne­go. Te niemiec­kie drogi [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 23 listopada 2017, 08:30

Prośba do Administratora.

Od dłuższe­go cza­su jes­tem na tym cieka­wym Fo­rum.Dos­trze­gam jed­nak co­raz większą aro­gan­cję użyt­kowników...Daw­niej można było za­mieścić je­den tek­st dzien­nie i było su­per.Współcześnie każdy może pi­sać i od­po­wiadać niekiedy w sposób,który raczej nie uchodzi kul­tu­ral­nym ludziom.Zwra­caj­my Kocha­ni uwagę na to co pisze­my i do Ko­go a będziemy wszys­cy zadowoleni. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • 21 listopada 2017, 15:40

Listy do M 3(recenzja filmu)

Ten film to baj­ka dla ludzi od lat pięciu do stu pięciu, ale ta­kie fil­my pot­rzeb­ne nam są szczególnie te­raz w lis­to­padzie, żeby oszu­kać siebie, żeby na chwilę wyz­wo­lić się od zła [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2017, 07:28

FANTASTYCZNA KOBIETA (recenzja filmu)

Jest to ko­lej­ny film chi­lij­skiego reżyse­ra Fer­nando Le­lio, który dwa la­ta te­mu zasłynął ob­ra­zem "Glo­ria". Film ten na pew­no źle będzie przyjęty w śro­dowis­kach ka­taba­serii ka­tolic­kiej i laika­tu ka­tolic­kiego zde­woco­nego, który nigdy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 listopada 2017, 10:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:18róż li­la sko­men­to­wał tek­st Jedynie miłość zasługu­je na [...]

wczoraj, 23:17har.monic sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:16róż li­la sko­men­to­wał tek­st Jak to możli­we, aby [...]

wczoraj, 23:13róż li­la sko­men­to­wał tek­st Nic nie jest dla [...]

wczoraj, 22:55$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Wiśnie - tek­st pop­ra­wiony [...]

wczoraj, 22:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:34$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 22:16batram sko­men­to­wał tek­st Co z wza­jem­nością, ko­jarzy [...]

wczoraj, 21:55Ramizes do­dał no­wy tek­st

wczoraj, 21:54Ramizes do­dał no­wy tek­st