Nowe felietony

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fe­lieto­ny — zgromadziliśmy 671 felietonów.

Granica własnej wartości

Jeżeli pseudo le­karz - przez swój błąd uśmier­cił dziec­ko nie znaczy, że me­dycy­na jest bezskuteczna.
Jeżeli pseudo po­lityk - ok­radł swój naród nie znaczy, że us­ta­wy są niepotrzebne.
Jeżeli pseudo ksiądz - skrzyw­dził dziecko [...] — czytaj całość

felieton • 17 maja 2019, 02:46

SZCZĘŚLIWY LAZZARO(recenzja filmu)

Film Ali­ce Roche­wacher, to prze­de wszys­tkim przy­powieść o czys­tym be­zin­te­resow­nym dob­ru w człowieku, uczyn­ności, które to jed­nak są od­rzu­cane przez ludzi na każdym eta­pie życie i przez wszys­tkie ludzkie sta­ny i kasty, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2019, 11:19

O-błędna względność

Wszys­tko, cze­go doświad­cza­my, jest ta bar­dzo względne. Bo­leśnie dla nas sa­mych i dla in­nych, bru­tal­nie względne. Nie ma w naszym od­bio­rze rzeczy­wis­tości nic stałego, a brak zmiany sta­je się nie „up­ragnioną stabilizacją”, [...] — czytaj całość

felieton • 25 kwietnia 2019, 19:10

Wiarą, Honorem i Sumieniem

Sza­nuj­my Naukę, nie myl­my nauko­wego myśle­nia z pseudo myśleniem.
Sza­nuj­my Kościół, a na­wet księdza który minął się z powołaniem.
Sza­nuj­my Dzieła, one są śla­dami ziem­skiej inteligencji.
Sza­nuj­my Kul­turę, by w naszym do­mu nie zalęgły się [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 kwietnia 2019, 19:17

Mała rzecz

W fil­mie Ro­mana Po­lańskiego "Pianis­ta" jest po­ruszająca sce­na, gdy rodzi­na pianis­ty - Władysława Szpil­ma­na dzieli się na Um­schlag­platzu cu­kier­keim irys­kiem. Cu­kier­ki roz­no­sił do sprze­dania chłopiec. Kiedy se­nior rodzi­ny pro­si do siebie chłopca, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 13 kwietnia 2019, 18:08

CIEMNO, PRAWIE NOC(recenzja filmu)

Film jest zna­komitą adap­tacją po­wieści Joan­ny Ba­tor pod tym sa­mym ty­tułem, którą obej­rze­liśmy z naj­wyższą przy­jem­nością i cie­szy­my się, że jest to ko­lej­ny świet­ny film pol­ski z te­go ro­ku. Z te­go co [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 12 kwietnia 2019, 12:43

10 KWIETANIA 2010

Dzi­siaj mi­ja dziewiąta roczni­ca ka­tas­tro­fy pol­skiego rządo­wego sa­molo­tu TU-154M w Smo­leńsku, w której zginęła eli­ta na­rodu - po­lityczna, auto­ryte­ty. Wte­dy nie byłem zwo­len­ni­kiem Pra­wa i Spra­wied­li­wości, ale bar­dzo się tym fa­tal­nym tragicznym [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2019, 13:38

KURIER(recenzja filmu)

Sta­ram się pisząc o fil­mie pi­sać też swo­je prze­myśle­nia i jed­ne­go z nich zacznę, że dzi­siaj rządzą na­mi ludzie, którzy uważają się za spad­ko­bierców Ja­na No­waka - Je­ziorańskiego i wygląda to według [...] — czytaj całość

felieton • 9 kwietnia 2019, 12:13

WSPOMNIENIE LATA(recenzja filmu)

Na wstępie chcę zwrócić uwagę na wul­ga­ryz­my w tym fil­mie i to na wul­ga­ryz­my wyk­rzycza­ne przez może góra trzy­nas­to­lat­ka. Bo ta­ka jest praw­da życia, a więc nas­to­lat­ki siar­czyście przek­li­nają, a praw­da ekranu [...] — czytaj całość

felieton • 3 kwietnia 2019, 10:20

KAFARNAUM

By­liśmy wczo­raj na le­gen­darnym fil­mie Na­dine La­baki za­tytułowa­nym KA­FAR­NAUM. Ak­cja toczy się we współczes­nym Li­banie, ściślej w Bej­ru­cie, ale naszym zda­niem od­no­si się do całok­ształtu współczes­nej ludzkości. Dla­tego to tak ważny film [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 20 marca 2019, 08:01
Aktywność

dzisiaj, 00:39ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:38ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 00:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Nic nie wiesz o [...]

dzisiaj, 00:34ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 00:24Cropka do­dał no­wy tek­st zm(ę)oczona tra­wa

dzisiaj, 00:20Cropka sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:20Cropka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 00:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:10ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]